Cel projektu oraz jego krótki opis

Informacje o projekcie:


Nazwa projektu: "Kompetentny student SDM - program rozwoju kompetencji studentów kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim"
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Okres realizacji projektu: od 2017-02-01 do 2019-04-30
Obszar realizacji projektu: Cała Polska
Numer projektu: WND-POWR.03.01.00-00-K073/16-01
Wartość projektu: 447 820,10 złRegulamin uczestnictwa w projekcie

Cel Projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, w zakresie przedsiębiorczości i analitycznych 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej, wizyt studyjnych wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów w okresie od 2017r. do 2019r. Rozwój tego typu kompetencji jest szczególnie oczekiwany pośród pracodawców. Raport końcowy „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” wskazuje, że pracodawcy zwracają uwagę na niedostateczne kompetencje komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności posługiwania się językiem ojczystym podczas przygotowania sprawozdań i wyników swojej pracy. Realizowane w projekcie prace w zespołach projektowych umożliwią rozwój umiejętności kierowania projektem, wymiany wyników i doświadczeń, planowania działań projektowych oraz sporządzania raportów końcowych wyników pracy grupowej. Podczas tworzenia raportów końcowych z zajęć projektowych uczestnicy projektu rozwiną umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Jak wskazuje raport końcowy „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” stosunkowo łatwo znajdują pracę absolwenci kierunków technicznych, ścisłych i medycznych. Uczestnicy projektu poprzez rozwój wiedzy i umiejętności technicznych, uzyskany podczas przewidzianych w projekcie specjalistycznych szkoleń i wyjazdów studyjnych, będą mogli łatwiej wejść na rynek pracy. Szczególnie poszukiwani przez pracodawców są studenci kierunków łączących kilka obszarów nauk. Studenci „Systemów diagnostycznych w medycynie” łączą wiedzę z zakresu nauk medycznych, ścisłych i technicznych. Szkolenia i warsztaty wychodzące poza program kształcenia rozszerzą dodatkowo ich wiedzę i umiejętności. Jak pokazuje raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku „(Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy” obecnie 19% młodych ludzi podejmuje zatrudnienie prowadząc równocześnie kształcenie formalne. Działanie to zwiększa szanse takich osób na rynku pracy. Nowoczesne formy zatrudnienia (np. telepraca) dają studentom możliwośc pracy i kontynuowania nauki. Proponowane w projekcie wizyty studyjne u pracodawców umożliwią uczestnikom projektu nawiązanie kontaktów, które w przyszłości mogą umożliwić podjęcie zatrudnienia a zarazem kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia. Główny cel projektu, którym jest podniesienie kompetencji techniczno-matematycznych, informatycznych i komunikacyjnych uczestników projektu, jest zgodny z celem szczegółowym „Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” działania 3.1 osi priorytetowej III PO WER."